ഹോട്ടൽ രാമേശ്വരം (51 കവിതകൾ )
--------------------------
1. എങ്കിലും 
2. ഹോട്ടൽ രാമേശ്വരം 
3. മരം 
4. രാവിനെ തളർത്തുവാൻ 
5. മരാമരം 
6. വാവൂട്ട് 
7. ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത്‌ 
8. യുദ്ധാനന്തരം 
9. ഖാണ്ഡവം 
10. മഴക്കാടുകൾ   
11. ആരു നീ    
12. അനിശം 
13. ക്ഷമപ്പക്ഷികൾ 
14. വിനിദ്രം 
15. ഇന്നലെകൾ 
16. നക്ഷത്രക്കതിരുകൾ 
17. സുന്ദരപാണ്ട്യപുരത്തെ പൂക്കൾ 
18. മതയാന 
19. ശത്രുപക്ഷം 

-----------  വസന്തം 
20. പ്രണയമേ 
21. മൗനമേഘങ്ങൾ 
22. മാഗധം 
23. ഒരു പൈങ്കിളിക്കവിത 
24. കളഞ്ഞുപോയ മാനസം 
25. സുഗന്ധദൂതുകൾ 

------------ ഗ്രീഷ്മം 
26. ലൈൻ ഓഫ് കണ്ട്രോൾ 
27. വാഗയിലെ പുൽക്കൊടികൾ 
28. രിക്തസാക്ഷി 
29. പൊടിക്കവിതകൾ 
30. കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുന്നത്
31. പ്ലാറ്റുഫോം 97
32. മാർച്ചു 32 
33. ശൂന്യഗണം
34. തീവണ്ടികൾ സമരത്തിലാണ്  
35. മാർജ്ജാരം 
36. മുറി 
37. വീണ്ടും ആലീസ് 
38. മാഗ്ദ പോവുകയാണ് 
39. മൂന്നാമത്തെ ബുദ്ധൻ 
40. വേരുകൾ
41. അകൃത്രിമം  

--------------- വർഷം 
42. ഗ്രാമാന്തരം 
43. ജന്മദിനം 
44. ആകാശവിദ്യാലയം 
45. പാലം 
46. നമ്മൾ 
47. ഇന്നലെയ്ക്കു ശേഷം 
48. ജലസ്മരണകൾ 
49. ഓർക്കുവാനാകുമോ 
50. അരികിലാണെങ്കിലും 
51. അപരാഹ്നം 

     

No comments