• നേരത്തേ നേരം വെളുക്കുമെന്നും
  നേരെയുറങ്ങുവാൻ നേരമില്ല
  കാലത്തേ ഏറ്റമ്മ ദോശ ചുട്ടു
  ചട്ട്ണിയാകുവാൻ നേരമാവും
   
 • നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നേരം പോയി
  നേരെയുറങ്ങുവാനൊത്തതില്ല
  ഞെട്ടിയെണീറ്റു ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കീ
  പെട്ടെന്നൊരുങ്ങേണം സ്കൂളീ പോകാൻ
  (നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)