ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern mozhi.org’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘mozhi.org’ or ‘us’ or ‘we’ refers to Symbusis Ltd, the owner of the website, whose registered office is 19 Forbes House, 370 Romford Road, London E7 8BF, United Kingdom. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:
The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

 • This website uses cookies to monitor browsing preferences. Please refer to our privacy policy page and cookies page to get more information.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • You are responsible for what you write and upload into the site. Every content item in mozhi.org is linked to the author who is responsible for the content. mozhi.org will not take any responsibility for any content that is prepared by users of mozhi.org. Use your own content. Do not use content from any other source. This include text, images, audio and video.
 • Upload and use images which you have complete right to use. This includes photos & graphics.
 • While using links to audio & video files, you should have complete right to use.
 • When using copyrighted items, you must get adequate permission from the concerned authority to do so.
 • While quoting from a source other than mozhi.org, you must give credit and proper acknowledgement to the concerned authority.
 • We reserve full right on any content submitted by users and published at mozhi.org to use in other digital, print,  visual,  broadcasting media and social media for further promotion and wider public use.
 • We reserve full right on any content submitted by users and published at mozhi.org to convert into audio or video format for further promotion and wider public use.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • This website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • From time to time, the 'terms of use' and 'privacy policy' may change without any notice. This document is last updated on 27.04.2018 
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.