ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

പേരറിയാത്ത
ഒരു പക്ഷിയുടെ പാട്ട്‌

ഇന്നലെ വരെ
ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞു
കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും
ഓർത്തെടുക്കാൻ
പറ്റാത്തത്ര
പരിചയമുള്ള ഒരു wk38മണം
ഇടക്കിടെ
വന്നു പോവാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഭൂതകാലത്തിലേക്കു
മറിഞ്ഞു വീഴല്ലേ
എന്നൊരു പല്ലി
ഇടക്കിടെ
ചിലച്ചോർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഭ്രാന്തു പിടിച്ച
ഒരു ഉറുംബു
കൂട്ടം തെറ്റി
എനിക്കു
കൂട്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്നു
വളരെ അസാധാരണമായൊരു
ദിവസമാണു
കാക്ക കരച്ചിലും ,
ചക്ക മണവും
നിന്റെ ഓർമ്മയും
വരിവരിയായി പൊകുന്ന
ഉറുംബുകളും
എല്ലാം എനിക്കു
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്‌.
എത്ര
അസാധാരണമാണീ സാധാരണത്വം.