ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

കരടി കുട്ടിക്കരടീ വാടാ
കറുമ്പാ കരുമാടിക്കുട്ടാ
കുറുമ്പു കാട്ടാതെ കുട്ടാ
കുണുങ്ങി ചിണുങ്ങി വാടാ

തട്ടിൽ തേനും മീനും ഒരുക്കി
തിന്നാൻ വാടാ കുട്ടി കറുമ്പാ
തിരഞ്ഞു നിന്നെ പല കാട്ടിലും
തിരഞ്ഞൂ നീന്നെ പല നാട്ടിലും


തേടി നിന്നെ വീട്ടിലും
തേടി നിന്നെ കൂട്ടിലും
തേടി നിന്നെ തോട്ടിലും
തേടി നിന്നെ തൊടിയിലും

കണ്ടില്ല നിന്നെ മുളം തോപ്പിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ പൂംതോപ്പിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ തേൻ കാട്ടിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ കൂവ ചോട്ടിലും

കടമ്പതാണ്ടികുറുമ്പനെ
കൂരിരുട്ടിൽ കൂകിവിളിച്ചു
കരടി മടകൾ കയറി wk38ഇറങ്ങി
കണ്ടതേഇല്ലകറുമ്പനെ

കാർമേഘം കറുത്തിരുണ്ടു
കാണാ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു
കാടാകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു
കരുമാടിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല…….