ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം

ഓണത്തപ്പനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ

അത്തപ്പുക്കളം ഒരുക്കേണം

 

ചിത്തിരനാളിൽ ചെമ്പുകൾ പൂശി

ചന്തമെഴും പൂക്കൾ ഇറുക്കേണം

 

ചോതി പിറന്നാൽ ചുവരുകൾ മൊത്തം

ചേതോഹരമാം ചായങ്ങൾ പൂശേണം

 

വിശാഖത്തിൽ ശാഖകൾ തോറും

തോരണമൊക്കെ കൊരുക്കേണം

 

അനിഴം നാളിൽ ആൽത്തറകൾ

പവിഴം പോലെ തിളങ്ങേണം

 

ത്രൃക്കേട്ടരാവിൽ ത്രൃക്കാക്കരയിൽ

തിരുവാതിര ആടി കളിക്കേണം

 

മൂലം പിറന്നാൽ കെട്ടുവളപ്പിൻ

മൂലകൾ തോറും ദീപം തെളിയേണം

 

പൂരാടത്തിനു പൂവുകൾ തേടി

കാടുകൾ മേടുകൾ താണ്ടേണം

 

ഉത്രാടത്തിനൂ ഉടയാടകൾ തേടി

കടകൾ കേറി നടക്കേണം

 

തിരുവോണത്തിനു കുളിച്ചൊരുങ്ങി

ഓണക്കോടി ഉടുക്കേണം

ഓണക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്ത്

ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടേണം

 

ഓണസദൃകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ

ഊഞ്ഞാൽആടി രസിക്കണം