ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

എവിടെപോയ് മറഞ്ഞു മനസ്സേ
ഏകാന്ത പഥികനാക്കി എന്നെ
ഇവിടെ എൻ മൗനഗാനം മാത്രം
ഇനിനീ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം

 

ഹൃദയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന്
വിലാപ നദീ തീരം തേടിയോ
ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ബാലൃത്തിലോ
ചടുലമാം കൗമാര കാലത്തിലോ
എവിടെ ഗമിച്ചു നീ എൻ മനസ്സേ

നഷ്ടപ്പെട്ട നിഴലിനെ പോലെ
നഷ്‌ടമായി എനിക്കു നീ ഇരുട്ടിൽ
സമന്വ സഞ്ചാരിയാം നീ എന്നെ
പിരിഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെ എന്നോ

 

എവിടെ ആയിരുന്നാലും എന്നടുത്ത്
എത്തുവാൻ മോഹമില്ലേ ഉള്ളിൽ
വൈകുവതെന്തേ എന്നടുത്തെത്തുവാൻ
നിന്നെയും കാത്തിരുപ്പൂ ഞാൻ ഇരുളിൽ

 

തിരഞ്ഞൂ നിന്നെ ഭ്രാന്തചിത്തനായ്
മനസ്സില്ലാ പിന്നെ മനസ്സേടെ
ഭ്രാന്ത ചിന്തകൾ ഓടിഎത്തുമ്പേൾ
ഭ്രാന്ത ഹൃദയം നിന്നെ തേടിടുന്നു

 

ഒപ്പം നടക്കുവാൻ ഇല്ലയോ ഇനി
അല്പം ആശ്വാസമേകാൻ എനിക്ക്
വറ്റി വരണ്ടോരു ഹൃദയ തലങ്ങളിൽ
വിത്തു പാകിയിട്ടെവിടെ മറഞ്ഞുപോയ്

 

നിനക്കായ് ഒരുക്കിയ പോർക്കളത്തിൽ
എനിക്കായ് തുടങ്ങൂ ആ തേരോട്ടം
വറ്റി വരണ്ട വികാരങ്ങളെ ഇനി
നക്കി നനച്ച് ഉണർത്തീടുക വീണ്ടും

 

തുടലു പൊട്ടിച്ചു വന്നൊരു ഭ്രാന്തനെ
ലളിത ഹൃദയനാക്കി എൻ കൗമാരത്തിൽ
കരുക്കളാക്കി എന്നിൽ പടകളിച്ചു മുന്നേറി
അടിമയാക്കി എന്നെ നിർവികാരനാക്കി

 

അന്ത്യ സൂരൃൻ ചുവപ്പിച്ച സന്ധൃയിൽ
അന്ത്യ ദ്രഷ്ടി പതിക്കവേ ചിന്തയിൽ
സമയമായിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എങ്കിലും
ഇഷ്ടമാം ഭൂമിയെ വിട്ടുപോയാൽ
നഷ്ടമാകില്ലേ എനിക്കു നീ വീണ്ടും.

 

ഓർക്കുകില്ലേ ആ പൊട്ടിച്ചിരിയും
ഓർമ്മിച്ചാൽ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളും
എടുക്കുക എൻ പ്രാണനും നിശ്വാസവും
എടുക്കല്ലേ എൻ മധുരിക്കും ഓർമ്മകൾ

 

തിരികെ വന്നാലും തന്നാലും
തിരികെ തന്നാലും കൗമാരകാലം
ചടുലമാം ഹൃദയദലങ്ങളെ വീണ്ടും
മൃദുലമായ് തലോടുക ഒരിക്കൽ കൂടി

 

ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദൃങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരമേകാൻ വരികവീണ്ടും എനിക്കായ്
കരളിൽ ഒരു കവിത എഴുതുവാൻ
തിരികെ വരികവീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി

 

നിലക്കാത്ത നിൻ താളലയങ്ങളിൽ
മുഴുകിഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി.