ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

വാർത്തയിൽ തട്ടി കമഴ്ന്നു വീണു ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.
വാർത്തയിൽ തട്ടി തകർന്നു പോയി ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.

വാർത്ത വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റു കൊയ്യുന്ന
വാർത്താ വ്യവസായ ശാലയൊന്നിന്നലെ
കോർത്തു വിക്ഷേപിച്ച കൗതുകവാർത്തയിൽ
നാട്ടു പ്രമാണീസ് തകർന്നുപോയ് തൽക്ഷണം.

fake ആണതെന്നു വിലപിച്ചു കൊണ്ടവർ
fact നിരത്തിയെന്നാകിലും കേൾക്കുവാൻ
വാർത്തപ്പണിക്കാരണഞ്ഞില്ലണഞ്ഞവർ
പാർത്ത സത്യങ്ങൾ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞുപോയ്.

സിംഹാസനങ്ങൾ കുലുക്കുവാൻ വാർത്തകൾ
തങ്കക്കിരീടം പണിയുവാൻ വാർത്തകൾ
ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും മെനഞ്ഞിന്ദ്രജാലമായ്
target ചെയ്യുവാൻ കൗതുക വാർത്തകൾ. 

data അരിച്ചു പെറുക്കി മസാലയും,
fat ഉം കടത്തിപ്പൊലിപ്പിച്ച വാർത്തകൾ
yeast മുളപ്പിച്ചു gas ആയ വാർത്തകൾ
തീറ്റയ്ക്കജീർണ്ണം ഉറപ്പായ വാർത്തകൾ.

നിർദ്ദോഷ സത്യം വളച്ചു നിറം ചേർത്തു
മസ്തിഷ്കമുറ്റിക്കുടിക്കുവാൻ വാർത്തകൾ,
നിസ്സംഗമായിച്ചിരിയിലൊളിപ്പിച്ച
പിച്ചാത്തിപോലെത്ര കൗതുകവാർത്തകൾ!