ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 27' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk27- എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   [wk27-]സന്ദർഭം, [wk27-]സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

മുറ്റത്തെ പ്ലാവിന് ചുവടു വേണം
ചുവടിന്നടിയിൽ നീണ്ട വേരു വേണം
ചുവടിനു പറ്റിയ കളിക്കളങ്ങൾ വേണം
മണ്ണപ്പം ചുടാൻ കുറെ തോഴർ വേണം
ചുവടിനു ചേർന്ന തടിയും വേണം
തടിക്കു ചേർന്നൊരു ശിഖരം വേണം
ശിഖരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ആടിക്കളിക്കുവാൻ
കയറിനാൽ കെട്ടിയ ഊഞ്ഞാൽ വേണം
ഊഞ്ഞാലിൽ ആടി പറക്കുവാനെത്തുന്ന
കൂട്ടത്തിൽ അയലത്തെ ചെക്കനും വേണം
മുറ്റത്തൈപ്ലാവിന് ഉയരം വേണം
ഉയരത്തിൽ തേനൂറും വരിക്ക വേണം
തേൻ വരിക്കയ്ക്കു ഒത്തൊരു കാവൽ വേണം
കൊതിയൻ കാക്കയെ പായിക്കാൻ പറ്റിയ
തെറ്റാലി എന്നൊരു യന്ത്റവും വേണം
ഉയരത്തിൽ പ്ലാവിൽ കയറുംപോൾ കാലിൽ
കൊതിയേറ്റു പൊതിയുന്ന പച്ചെറുന്പു വേണം
ഉയരത്തിൽ ശിഖരത്തിൽ പാടുന്ന കുയിൽതൻ
സ്രൂതികേട്ട് പാടുവാൻ അനുജത്തിയും വേണം
മുത്തശ്ശി പ്ലാവ് വേരറ്റു വീഴുന്പം
വീണ്ടും കിളിർപ്പിക്കാൻ കുരു വേണം
ആ പുതുപ്ലാവിൻ ചുവട്ടിൽ
കളിക്കാനായ് ഒരുപറ്റം പേരക്കിടാങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം
കുസ്രുതിക്കിടാങ്ങൾ തൻ കേളികൾ കാണാനായി
കണ്ണിനിത്തിരി കാഴ്ച ഉണ്ടാവണം
പേരക്കിടാങ്ങൾ തൻ ഘോഷങ്ങൾ കേൾക്കാനായി
കാതുകൾക്കിത്തിരി കേൾവി ഉണ്ടാവണം
കൊതിയോടെ തേനൂറും ചുളകൾ നുകരുവാൻ
കൊഴിയാത്ത പല്ലുകൾ രണ്ടുണ്ടാവണം
മുറ്റത്തെ പല്ലാവിൻ ചുവട്ടിൽ
കുത്തിക്കൂനി ഇരിക്കുന്ന നേരം
കണ്ണിന്നു പറ്റിയ കണ്ണടകൾ വേണം
കാതിന്നു പറ്റിയ യന്ത്രങ്ങൾ വേണം
വിറയ്ക്കന്ന കൈകൾക്കിത്തിരി താങ്ങു വേണം
കുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഒരു തൂലികയും വേണം
ചിത്തത്തിൽ മത്തിനാൽ കുത്തിക്കുറിച്ച
മുൻ കാല ചത്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായ് തെളിയേണം