ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 27' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk27- എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   [wk27-]സന്ദർഭം, [wk27-]സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ചിരിച്ചില്ലേൽ അഹങ്കാരി
ചിരിച്ചാൽ ശൃംഗാരി
മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഗമക്കാരി
മിണ്ടിയാൽ വായാടി
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അധികപ്രസംഗി
സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കള്ളി
പറഞ്ഞത് നടന്നാൽ യ്യോ കരിനാക്ക്
പറഞ്ഞത് നടന്നില്ലേൽ യ്യേ പാഴ്‍നാക്കു
അയല്പക്കത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ മൂശേട്ട
അയല്പക്കത്തു പോയാൽ നുണച്ചി
നീണ്ട മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ വീടിനുദോഷം
നീണ്ട മുടിയില്ലെങ്കിൽ മൊട്ടച്ചി
സങ്കടത്താൽ കരഞ്ഞാൽ മൂദേവി
കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഫൂലൻദേവി
പഠിച്ചാൽ ഓ പുസ്തകപ്പുഴു
പഠിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഓ കെട്ടിച്ചുവിടാം
കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടിലെ മുറ്റമടിച്ചാൽ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും
കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടിലെ മുറ്റമടിച്ചില്ലേൽ വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം