ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 27' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk27- എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   [wk27-]സന്ദർഭം, [wk27-]സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

കള്ളിനെപ്പറ്റി പുലമ്പണമെങ്കിൽ

ഒരു കുപ്പി കള്ളെങ്കിലുംഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം

 

കള്ളിന്റെ വീര്യം അറിയണമെങ്കിൽ

ഒരു കുപ്പി അന്തിയും പുലരിയും മോന്തി കുടിക്കണം

 

മോന്തിക്കുടിച്ചാലും നീന്തികുടിച്ചാലും

ഒരു കുപ്പി കള്ളിന്റെ കാര്യം വേറൊന്നു തന്നെ

 

കള്ളായ കള്ളെല്ലാം ചിലർക്ക് ഉള്ളിലായാൽ

പിന്നെ ഭൂലോകമെല്ലാം തരികിട തിത്തെയ്

 

കള്ളായ കള്ളെല്ലാം കാണാതെപോയാൽ

പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഭൂലോകമെന്തിന് കുട്ടുകാരെ