ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 40' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk40 എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   wk40സന്ദർഭം, wk40സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

കരടി കുട്ടിക്കരടീ വാടാ
കറുമ്പാ കരുമാടിക്കുട്ടാ
കുറുമ്പു കാട്ടാതെ കുട്ടാ
കുണുങ്ങി ചിണുങ്ങി വാടാ

തട്ടിൽ തേനും മീനും ഒരുക്കി
തിന്നാൻ വാടാ കുട്ടി കറുമ്പാ
തിരഞ്ഞു നിന്നെ പല കാട്ടിലും
തിരഞ്ഞൂ നീന്നെ പല നാട്ടിലും


തേടി നിന്നെ വീട്ടിലും
തേടി നിന്നെ കൂട്ടിലും
തേടി നിന്നെ തോട്ടിലും
തേടി നിന്നെ തൊടിയിലും

കണ്ടില്ല നിന്നെ മുളം തോപ്പിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ പൂംതോപ്പിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ തേൻ കാട്ടിലും
കണ്ടില്ല നിന്നെ കൂവ ചോട്ടിലും

കടമ്പതാണ്ടികുറുമ്പനെ
കൂരിരുട്ടിൽ കൂകിവിളിച്ചു
കരടി മടകൾ കയറി wk38ഇറങ്ങി
കണ്ടതേഇല്ലകറുമ്പനെ

കാർമേഘം കറുത്തിരുണ്ടു
കാണാ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു
കാടാകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു
കരുമാടിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല…….

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം

ഓണത്തപ്പനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ

അത്തപ്പുക്കളം ഒരുക്കേണം

 

ചിത്തിരനാളിൽ ചെമ്പുകൾ പൂശി

ചന്തമെഴും പൂക്കൾ ഇറുക്കേണം

 

ചോതി പിറന്നാൽ ചുവരുകൾ മൊത്തം

ചേതോഹരമാം ചായങ്ങൾ പൂശേണം

 

വിശാഖത്തിൽ ശാഖകൾ തോറും

തോരണമൊക്കെ കൊരുക്കേണം

 

അനിഴം നാളിൽ ആൽത്തറകൾ

പവിഴം പോലെ തിളങ്ങേണം

 

ത്രൃക്കേട്ടരാവിൽ ത്രൃക്കാക്കരയിൽ

തിരുവാതിര ആടി കളിക്കേണം

 

മൂലം പിറന്നാൽ കെട്ടുവളപ്പിൻ

മൂലകൾ തോറും ദീപം തെളിയേണം

 

പൂരാടത്തിനു പൂവുകൾ തേടി

കാടുകൾ മേടുകൾ താണ്ടേണം

 

ഉത്രാടത്തിനൂ ഉടയാടകൾ തേടി

കടകൾ കേറി നടക്കേണം

 

തിരുവോണത്തിനു കുളിച്ചൊരുങ്ങി

ഓണക്കോടി ഉടുക്കേണം

ഓണക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്ത്

ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടേണം

 

ഓണസദൃകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ

ഊഞ്ഞാൽആടി രസിക്കണം

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

എവിടെപോയ് മറഞ്ഞു മനസ്സേ
ഏകാന്ത പഥികനാക്കി എന്നെ
ഇവിടെ എൻ മൗനഗാനം മാത്രം
ഇനിനീ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം

 

ഹൃദയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന്
വിലാപ നദീ തീരം തേടിയോ
ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ബാലൃത്തിലോ
ചടുലമാം കൗമാര കാലത്തിലോ
എവിടെ ഗമിച്ചു നീ എൻ മനസ്സേ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

കാർമേഘങൾ നിറഞ്ഞൊരു കറുത്ത വാനം
കാർകോടകൻ കേഴും കർക്കിടകമാസം
രുചിക്കാം കഴിക്കാം ഇനി കർക്കിടക കഞ്ഞി
ശ്രമിക്കാം വിശ്രമിക്കാം ഇനി കുറച്ചു കാലം