ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 'ആഴ്ച 27' ലെ രചനകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യവാക്കു  കണ്ടു പിടിക്കാമോ? രഹസ്യവാക്കു  തുടങ്ങുന്നത് wk27- എന്നായിരിക്കും. ഉദാ:   [wk27-]സന്ദർഭം, [wk27-]സമ്പത്ത് etc. കണ്ടു പിടിക്കുന്ന  രഹസ്യവാക്കു ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുക. ശരി ഉത്തരം തരുന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് Rs.500 സമ്മാനം നൽകുന്നു. ഇതു വായനയ്ക്കുള്ള  സമ്മാനമാണ്. *നിബന്ധനകൾ ബാധകം.  

രഹസ്യവാക്കു  സമർപ്പിച്ചു സമ്മാനം നേടുക!
 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

കാർമേഘങൾ നിറഞ്ഞൊരു കറുത്ത വാനം
കാർകോടൻ കേഴും കർക്കിടമാസം
രുചിക്കാം കഴിക്കാം ഇനി കർക്കിടക കഞ്ഞി
ശ്രമിക്കാം വിശ്രമിക്കാം ഇനി കുറച്ചു കാലം

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

വാർത്തയിൽ തട്ടി കമഴ്ന്നു വീണു ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.
വാർത്തയിൽ തട്ടി തകർന്നു പോയി ചില
നാട്ടു പ്രമാണിമാർ ഇന്നു പുലർച്ചയിൽ.