User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ നവ ദമ്പതികളായ തവളകളോട് മോസ്കോയിൽ നിന്നും പൂച്ച പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു,
"മഴ പെയ്തൊ?"
തവളകൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു
"ഭക്തിപൂർവ്വം മഴ പെയ്യും; എന്നെങ്കിലും. അവിടെയോ?"
അക്കിലിസ് പൂച്ച ഇപ്രകാരം മൊഴിഞ്ഞു
"പുരോഗമനപരമായി ഇവിടെ ഗോൾ മഴ പെയ്യുന്നു."
പോൾ നീരാളിയും, നെല്ലി ആനയും, പ്രഡിക്റ്റരോ കങ്കാരുവും, ഷഹീൻ ഒട്ടകവും കുലുങ്ങിചിരിച്ചു.
മനുഷ്യർക്കു മാത്രം ചിരി വന്നില്ല; അവർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലല്ലോ!