User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ഒരു കറുത്ത പൂച്ച വീടിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതു 
നമുക്കറിയാമെങ്കിലും തിരഞ്ഞു ചെന്നാൽ 
അത് ഇരുട്ടിലേക്ക് തന്നെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു .
കണ്ടെന്നു ,
ശബ്ദം കേട്ടെന്നു ,
അങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയെ ഇല്ലെന്നു ,
നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു .
എത്ര പെട്ടന്നാണ് പൂച്ചയുണ്ടെങ്കിലെന്താ 
എലിയെ പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന തരത്തിലേക്ക് 
വീട് തന്നെ വിഭജിച്ചു പോയത് .

ഇപ്പോൾ 
പൂച്ച ഉണ്ടോ എന്നല്ല 
പൂച്ച നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നായി 
നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ .
കാലിൽ നക്കി മണത്തു മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ 
പാവം പൂച്ച ,
എലിയെ പിടിക്കുന്ന പൂച്ച ,
പൂച്ച നല്ല പൂച്ച ,
എന്നൊക്കെ പലരും പാടി പോകുന്നു .
പക്ഷെ ഇന്നലെ പാടുന്ന കിളിയെ 
അത് കൊന്നു തിന്നപ്പോൾ 
എല്ലാവരും ഞെട്ടിയതാണ് .
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുപേർ .
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ -
ഓ ആ കിളിയെ പൂച്ച പിടിച്ചു എന്ന് 
വീട് മുഴുവൻ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നു .
പാടുന്ന കിളികളില്ലാത്ത വീടാണ് സ്വപ്നമെന്നു 
എലിയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ,
ഇടയ്ക്കിടെ വീടുതന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു .
പക്ഷെ കൂട്ടുകാരാ 
ഞാനാ പൂച്ചയെ ഫാസിസം എന്ന് 
പേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്റെയും നെറ്റി തുളക്കുമോ .?