User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നേരം പോയി
നേരെയുറങ്ങുവാനൊത്തതില്ല
ഞെട്ടിയെണീറ്റു ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കീ
പെട്ടെന്നൊരുങ്ങേണം സ്കൂളീ പോകാൻ
(നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)

താളം പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നേക്കല്ലേ
പാലത്തിനപ്പുറം വണ്ടി വന്നേ
ഇന്നും കുളിക്കുവാൻ നേരമില്ലാ
ഇന്നത്തെ ഹോം വർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലാ
(നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)

അഞ്ചാറ് പുസ്തകം നോട്ടുബുക്കും
സഞ്ചിയിലാക്കി ഞാൻ തോളിൽ തൂക്കി
ലഞ്ചിന് ചപ്പാത്തി തന്നെയിന്നും
കൊഞ്ച് കറിയുണ്ടേലെന്തും തിന്നാം
(നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)

ടീച്ചറ് വന്നില്ല നല്ലകാലം
പി റ്റി സാർ വന്നില്ല കഷ്ടകാലം
നല്ലപെരുമഴയൊന്നുവന്നാൽ
ഹോളിഡേ തന്നേനേയിന്നുതന്നെ
(നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)


User Menu