User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
നേരത്തേ നേരം വെളുക്കുമെന്നും
നേരെയുറങ്ങുവാൻ നേരമില്ല
കാലത്തേ ഏറ്റമ്മ ദോശ ചുട്ടു
ചട്ട്ണിയാകുവാൻ നേരമാവും
 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

വെൺ മുകിലാട്ടിൻ കിടാങ്ങളെ മേച്ചു നീ
തെന്നലേ പോകുവതേതു ദിക്കിൽ?
ഇന്ദുഗോപങ്ങൾ നിശാ നൃത്തമാടുന്ന
ഇന്ദ്ര സഭാതല സീമയിലോ?

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നേരം പോയി
നേരെയുറങ്ങുവാനൊത്തതില്ല
ഞെട്ടിയെണീറ്റു ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കീ
പെട്ടെന്നൊരുങ്ങേണം സ്കൂളീ പോകാൻ
(നേരം വെളുത്തപ്പോൾ....)